nieuws

150.000 startende ondernemers in 2013

Het aantal startende ondernemingen is ten opzichte van 2012 fors gestegen. In 2013 zijn er 150.000 ondernemingen gestart, bijna 17.000 meer dan in 2012, een stijging van bijna 13%! Uiteraard komt dit ook door een groot aantal starters welke eerder uit een ontslag zijn gekomen en, via bijvoorbeeld de startersregeling van het UWV, een bedrijf beginnen. Een sector als de bouw laat zelfs weer een flinke toename van 9% zien, ondanks de crisis een teken dat veel mensen weer durven te ondernemen en te investeren.

Eerste stap Weekers voor oplossing pensioen in eigen beheer DGA

De knelpunten bij pensioen in eigen beheer van de DGA moeten worden opgelost. Staatssecretaris Weekers heeft hiervoor drie varianten gepresenteerd. Hij geeft daarbij de voorkeur aan de variant waarbij een BV waarin een materiële onderneming wordt gedreven, een fiscale pensioenreserve kan vormen. De jaardotatie is gemaximeerd en afhankelijk van de winst. Is er geen winst behaald, dan kan er niet worden gedoteerd.

Extra aandacht voor zakelijk kosten ondernemer

Uit een onderzoek van de Belastingdienst onder 360 ondernemers blijkt dat zij regelmatig privé-uitgaven ten laste van de winst hebben gebracht. De Belastingdienst corrigeerde vervolgens voor       € 1,3 miljoen aan kosten. Voor de Belastingdienst voldoende aanleiding om extra aandacht te besteden aan de zakelijkheid van de kosten die ondernemers ten laste van hun winst brengen. Ondernemers die onzakelijke kosten in mindering brengen op hun winst, krijgen een navorderingsaanslag, verhoogd met een boete van maximaal 100%. Wijs ondernemers hierop én op het feit dat de controles worden aangescherpt.

Standaardboete voor het niet doen IB-aangifte op komst

De prikkel om IB-aangifte te doen wordt groter. Er is een standaardboete op komst van € 344 voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting. Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen de boete bij een eerste verzuim (€ 226) en een tweede verzuim (€ 984). Voor ‘veel plegers’ komt er een uitzonderingsbepaling, die de inspecteur de mogelijkheid biedt om een verzuimboete op te leggen tot het wettelijk maximum van € 4.920.

Hervormingen arbeidsmarkt en WW gaan een half jaar eerder in!

Het akkoord tussen de Regering en de oppositie betekent dat de hervormingen in het arbeidsrecht ingaan per 1 juli 2014 en de hervormingen in het ontslagrecht en de WW ingaan per 1 januari 2015. Het wetsvoorstel zal naar verwachting voor het einde van dit jaar worden ingediend. Alle gevolgen daarvan voor uw praktijk en werkgevers kunnen worden vastgesteld.

Tijdelijke crisismaatregelen eigen woning 1 jaar verlengd

Ook in 2014 blijft de verlengde termijn voor dubbele hypotheekrenteaftrek (3 in plaats van 2 jaar) van kracht bij verkoop van de voormalige eigen woning of bij aankoop van een leegstaande toekomstige eigen woning of woning in aanbouw. Ook de crisismaatregel bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning blijft nog 1 jaar langer van kracht. Hierdoor herleeft na de periode van tijdelijk verhuur, het recht op de dubbele renteaftrek voor de resterende termijn, waarin de renteaftrek nog is toegestaan. Die termijn blijft dus 3 jaar. Beide regelingen eindigen 1 januari 2015 voor zowel woningen die sinds 2011 als die sinds 2012 zijn aangekocht respectievelijk te koop staan.

Uitzondering 180-dagenregeling ook voor verhoogde schenkingsvrijstelling

De 180-dagenregeling is niet van toepassing op schenkingen voor de eigen woning die onder de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling van € 100.000 vallen. Deze schenkingen worden dus niet betrokken in de erfbelasting als de schenker komt te overlijden binnen 180 dagen na de schenking. Er bestaan al uitzonderingen op de 180-dagenregeling voor schenkingen voor de eigen woning of voor een dure studie waarop een reguliere verhoogde vrijstelling is toegepast.

Geen afschaffing maar versobering aftrek uitgaven specifieke zorgkosten

De aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten wordt volgend jaar versoberd in plaats van afgeschaft. Dat gebeurt door de uitgaven voor enkele specifieke voorzieningen die door de gemeente kunnen worden verstrekt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning van aftrek uit te sluiten. Dit betekent dat in 2014 ook scootmobielen, rolstoelen en woningaanpassingen van aftrek worden uitgezonderd. Onder woningaanpassingen vallen bijvoorbeeld de traplift, een verlaagd aanrecht en een automatische deuropener. Het kabinet kondigt bovendien aan dat in 2015 een voorstel zal worden gedaan tot fundamentele herziening van de aftrek uitgaven specifieke zorgkosten.

Meer kinderopvangtoeslag in 2014

In 2014 stijgen de maximale uurtarieven waarvoor kinderopvangtoeslag kan worden gekregen. De maximale uurtarief voor dagopvang wordt € 6,70 (in 2013: € 6,46), voor buitenschoolse opvang € 6,25 (in 2013: € 6,02) en voor gastouderopvang € 5,37 (in 2013: € 5,17). Het kabinet geeft volgend jaar € 100 miljoen meer uit aan kinderopvangtoeslag. Concreet gaat het om een verhoging van de toeslagpercentages voor midden- en hogere inkomens (tussen € 47.813 en € 103.

Zieke werknemer verzwijgt marathons lopen

Een zieke werknemer weigert in het tweede spoor te re-integreren als postbode. Op zijn functionele mogelijkhedenlijst staan diverse fysieke beperkingen die zijn visie lijken te ondersteunen. De werkgever constateert echter dat op internet een individuele scorelijst staat waaruit blijkt dat de werknemer bijna tweewekelijks (halve) marathons loopt. Het verzwijgen van deze informatie richting werkgever (arbodienst) levert schending van de re-integratieverplichting op. Werkgever is ten minste essentiële informatie onthouden die van belang is om de inzetbaarheid van de werknemer te bepalen.
Getoond 31–40 van 4812345